Algemene Voorwaarden Thevelop B.V.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. ‘Thevelop.’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thevelop B.V., gevestigd te Nijmegen, handelend onderde naam Melonpost.
2. ‘Consument’: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Thevelop.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeenkomst en/of rechtsrelatie tussen Thevelop en de Consument.
2. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Artikel 3. Het aanbod

1. Ieder aanbod van Thevelop is vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Het aanbod vervalt indien de Consument het aanbod niet heeft aanvaard binnen de gestelde termijn.
2. Thevelop kan niet aan zijn aanbod worden gehouden, indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. De overeenkomst

1. De Overeenkomst kont, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van het plaatsen van een order en het voldoen door de Consument aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5. Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur wordt de prijs van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudend prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
2. De genoemde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven

Artikel 6. Betaalmethoden

1. Consumenten kunnen producten en/of diensten van Thevelop betalen met Creditcard of iDeal. Betaling middels creditcard biedt Consument de mogelijkheid om aankopen achteraf te voldoen. Tot slot kunnen producten (geheel of gedeeltelijk) betaald worden met kortingscodes en kortingen. Deze kortingen kunnen door Thevelop beperkt worden tot een maximum.

Artikel 7. Eenmalige machtiging tot incasso

1. Consumenten kunnen orders tot een bepaald maximum orderbedrag betalen door middel van een eenmalige machtiging tot incasso. Indien voor deze betaalmethode wordt gekozen, geeft de Consument Thevelop eenmalig toestemming om via haar ‘payment service provider’ het verschuldigde bedrag van de bank- of girorekening af te schrijven.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot Thevelop, de productie en diensten, zijn eigendom van Thevelop en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thevelop en/of haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product en/of dienst van Thevelop. Thevelop en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
2. Consumenten vrijwaren Thevelop en haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking hebben op henzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen van derden die zij toevoegen aan een product of dienst van Thevelop.
3. Niets van de website van Thevelop (waaronder begrepen de beelden in de Thevelop collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Thevelop en/of haar licentiegevers.
4. Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Thevelop en/of haar licentiegevers aan Consumenten.

Artikel 9. Kortingscodes en kortingen

1. Thevelop geeft via verschillende kanalen kortingscodes uit welke kunnen worden gebruikt voor kortingen op producten van Melonpost zoals vermeld bij de kortingscode.
2. Elke kortingscode is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag per persoon slechts eenmaal worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3. Aanbiedingen gelden voor een beperkte duur en zolang de dienst beschikbaar is. Het kan derhalve voorkomen dat een kortingscode niet (meer) gebruikt kan worden als de kortingsperiode is verstreken.
4. Kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt voor reeds bestelde en/of betaalde orders. Kortingscodes kunnen evenmin worden ingewisseld voor geld.
5. Thevelop behoudt zich het recht voor om kortingscodes ongeldig te maken, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude. Consumenten geen rechten ontlenen op meer of aanvullende kortingen of krotingscodes.
6. Aan het in een bepaalde frequentie of gedurende een bepaalde periode ontvangen kortingen en/of kortingscodes kunnen Consumenten geen rechten ontlenen op meer of aanvullende kortingen of krotingscodes.
7. Thevelop behoudt zich het recht voor een Consument gedurende een bepaalde periode uit te sluiten van (het gebruik van) kortingen of kortingscodes, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude.

Artikel 10. Herroepingsrecht

1. Voor alle gepersonaliseerde producten en diensten van Thevelop geldt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep kan worden gedaan op de bedenktermijn van veertien (14) dagen.
2. Voor alle aankopen waarbij de Consument kiest voor verzending naar een ander anders dan haar eigen adres, geldt dat er sprake is van levering aan een derde. Hierop is het herroepingsrecht evenmin van toepassing. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep gedaan kan worden op de bedenktermijn van veertien (14) dagen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Thevelop is enkel aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, is nadrukkelijk uitgesloten.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de eventuele redelijk kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Thevelop volgens de Overeenkomst te laten herstellen, voor zover deze aan Thevelop toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Thevelop jegens de Consument, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door de Consument aan Thevelop betaalde bedrag voor de order.

Artikel 12. Overmacht

1. Thevelop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Thevelop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thevelop niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Thevelop kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

1. Ter uitvoering van de uitvoering van de Overeenkomst met de Consument, kan Thevelop persoonsgegevens van zowel verwerken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen uit en de geest van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Thevelop neemt technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de betreffende persoonsgegevens. Zo worden de persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen in een beveiligde server in Europa.
3. Thevelop kan de persoonsgegevens met zijn partners delen die een of meer delen van de overeenkomst uitvoeren. Hierbij kan men onder andere doch niet uitsluitend denken aan payment service providers en postbedrijven.
4. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de privacy statement.

Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Thevelop behoudt zich het recht voor deze Algemeen Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met Thevelop, tenzij de bepalingen uit nieuwe Algemene Voorwaarden gunstiger zijn voor de Consument. Dan zijn de meest recente versie van toepassing.

Artikel 15. Toepasslijk recht en geschillen

1. Op Overeenkomsten tussen Thevelop en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluiten Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegevens. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen (Nederland).
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.